Please update your Flash Player to view content.

Administracja

Specjalność - Technik Administracji

Administracja (łac. administrare - być pomocnym)
to:"(...) działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne."
(źródło: Wikipedia)

Do zadań absolwenta kierunku Technik Administracji należy:
interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.

Technik administracji redaguje pisma, korespondencje, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Kształcenie w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do:

  • gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym
  • koordynowania działalności, sporządzania sprawozdań, protokołów, opracowywania projektów aktów administracyjnych
  • prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej
  • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i zysków
  • gospodarowania majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników
  • zapoznania się z najważniejszymi normami prawnymi UE ( specjalizacja)

Absolwenci mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych, gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.
Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych, gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

 

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Plan nauczania na kierunku technik administracji

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1. język obcy w administracji

2. działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

3. podstawy prawa cywilnego

4. podstawy prawa pracy

5. podstawy prawa administracyjnego

6. podstawy finansów publicznych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

1. wykonywanie pracy biurowej

2. postępowanie w administracji

Dodatkowo 4-tygodniowe praktyki zawodowe.