Please update your Flash Player to view content.

B H P

Specjalność - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń.
Bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Absolwent kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
  • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
  • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
  • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych
  • prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan nauczania:
1. podstawy prawa pracy

2. techniczne bezpieczeństwo pracy

3. ergonomia w procesie pracy

4. zagrożenia w środowisku pracy

5. język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

6. ocena ryzyka zawodowego

7. ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

 

Dodatkowo obowiazkowa 4-tygodniowa praktyka zawodowa.

Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)