Please update your Flash Player to view content.

Ekonomia

Termin ekonomia pochodzi z greckiego (oikos) - dom i (nomos) - prawo, reguła.

Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów (wszystkich, gdyż wszystkie zasoby mają alternatywne zastosowanie i z definicji są w niedoborze) - które mogą mieć także inne, alternatywne, zastosowania - w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub przyszłą, pomiędzy różne osoby i różne grupy w społeczeństwie. (źródło: Wikipedia)

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej , analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itp.)

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik ekonomista posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy na:

  • podjęcia pracy na wszystkich stanowiskach w małych podmiotach gospodarczych
  • podjęcia pracy innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych
  • samodzielnego wykonywania lub współdziałania przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych
  • prowadzenia prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych;
  • wykonywania typowych prac biurowych


Biorąc pod uwagę dynamikę zmian gospodarki rynkowej wyposażamy techników ekonomistów zarówno w kwalifikacje właściwe dla zawodu jak również o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, pozwalające na szybkie przekwalifikowanie się, uzupełnienie posiadanych kwalifikacji czy podjęcia działalności gospodarczej.